FŐVÁROSI  KÖZGYŰLÉS
OKTATÁSI ÉS IFJÚSÁGPOLITIKAI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZAT

Nyári táborok támogatására

A pályázat célja: Az ifjúsági korosztály (iskolai közoktatásban érintett nappali tagozatos 6-22 évesek, valamint a sajátos nevelési igényű magasabb korosztály max. 26. évig) belföldi nyári táborozásának támogatása. (Napközis táborokra ez a pályázat nem nyújt támogatást.)

A pályázat kiírója: Fővárosi Önkormányzat Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottsága

A pályázók köre: A pályázatban részt vehetnek a budapesti

1. általános és középiskolák (6, 8 és 12 évfolyamos iskolák is),
2. kollégiumok, diákotthonok,
3. bentlakásos gyógypedagógiai és gyermekvédelmi oktatási-nevelési intézmények,
4. kisebbségi önkormányzatok
5. egyházi vagy egyházhoz kötődő szervezetek,
6. “non profit” célú társadalmi (civil) szervezetek (a politikai szervezetek kivételével): egyesületek (a sportegyesületek kivételével), szövetségek (a sportszövetségek kivételével), alapítványok (felsőoktatási intézményekhez kötődő alapítványok kivételével),

amelyek a 2009. évi nyári táboroztatásban a 2008/2009.tanév szorgalmi időszak vége (2009. június 15.) és a 2009/2010. tanév kezdete (2009. szeptember 1.) között konkrét táboroztatási feladatokat vállalnak és megfelelnek a pályázat kiírási feltételeinek.

A pályázott tábor résztvevőinek valamely közoktatási intézményben tanulói jogviszonnyal kell rendelkezniük.

A pályázatnak tartalmaznia kell a következőket:
-      a pályázó szervezet neve, címe, azonosító és pénzintézeti adatai (pénzintézet és számlaszám)
(ha fenntartott intézmény, akkor a fenntartó megnevezése is, oktatási-nevelési intézmények esetén OM azonosító kód, fővárosi fenntartású intézmény esetén címkód is, civil szervezet esetén a Fővárosi Civil Adatbázis regisztrációs száma)
-      a tábor tervezett időpontja, helye, jellege és célja
-      a tervezett program részletes leírása, amelyből megállapítható a támogatási igény szakmai indokoltsága
-      a résztvevők létszáma, korosztálya
-      a tábor részletes költségvetési terve (bevétel-kiadás), és a megvalósításhoz rendelkezésre álló saját pénzeszközök mértéke
-      az igényelt támogatás összege
-      a megvalósításért felelős személy neve, címe és képesítése

Egyházi és társadalmi szervezetek esetén továbbá:
-      pénzintézeti igazolás arról, hogy a pályázatot benyújtó számlaszáma fizetési meghagyással nem terhelt (adatlapon).
-      a pályázó jognyilatkozata köztartozásról és a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv.–ben meghatározott feltételek teljesítéséről (adatlapon+egyedi nyilatkozatok)
-      a működést igazoló iratok (csak egyházi szervezetek esetén, másolatban)

Pályázati kategória:

Legalább 6, de legfeljebb 14 napos táborozás, amelyben a résztvevők lakóhelyüktől távol a teljes időtartam alatt szervezett foglalkoztatásban, állandó felügyeletben, ellátásban részesülnek. (A napok alatt az oda és visszautazás napja is értendő, amennyiben az adott napon program és ellátás biztosított.)

Pályázati feltételek:

1.)   Egy pályázó (intézmény, szervezet) csak egy pályázat-ot nyújthat be egy, Magyarország területén rendezett tábor támogatására, legfeljebb 2 hét (14 nap) időtartamra. Létszám min. 40 fő (gyermek). Hosszabb tábor esetén, csak az első 14 napot vesszük figyelembe.

Turnusok és helyszínek összevonása nem lehetséges (pl. 2×7 napos táborozás).

Egy intézmény (szervezet) alatt az adott intézményt és annak valamennyi kapcsolódó szervezetét kell érteni. Pl. adott iskola, és annak diák-sportegyesülete és alapítványa külön-külön nem adhat be pályázatot. Ebben az esetben többszörös pályázat miatt a pályázatot benyújtó önmagát zárja ki a pályázat elbírálásából.

2.)   Az igényelt támogatás összegének maximuma legfeljebb 200.000,- Ft.

Figyelem! Az esetleges támogatás nem a program megvalósításának biztosítéka! Azzal a pályázat kiírója a költségek csökkentését, a színvonal emelését, a megvalósítás feltételeinek javítását kívánja segíteni.

3.)   Pályázatot csak jogi személy adhat be, amennyiben rendelkezik a tevékenység (ifjúsági korosztály foglalkoztatása) gyakorlásához szükséges működési engedéllyel vagy bírósági végzéssel. Társadalmi (civil) szervezetek esetén előzetes regisztrációval kell rendelkeznie a Fővárosi Civil Irodán.

Ha a pályázat benyújtója az egyház önálló képviseleti szervvel rendelkező jogi személyiségű szervezeti egysége (szervezete, intézménye, egyházközsége, stb.), akkor az ezt feltűntető alapító okirat másolatát, vagy főegyházmegyei, egyház-főhatósági, stb. (felekezettől függő) igazolást kell csatolni!

(Társadalmi szervezetek alapító okiratát és egyéb más iratokat a pályázathoz nem kérünk csatolni!)

4.)   A pályázaton csak budapesti székhelyű szervezetek vehetnek részt. (kivétel a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott, nem budapesti telephelyű intézmények).

5.)   Nem vehet részt a pályázatban az a pályázó vagy hozzá kötődő szervezet (lásd 1. pont), amely a Fővárosi Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret korábbi, 2008. évi pályázatain támogatásban részesült, de elszámolását a megadott határidőig, illetve felszólítás ellenére sem teljesítette és az ezzel kapcsolatban felmerült akadályáról a támogatót a beszámolási határidőig nem tájékoztatta.

6.)   Sportági edzőtáborok támogatására a pályázat nem nyújtható be.

7.)   Támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki a döntéshez szükséges, a pályázati kiírásban megnevezett összes információt, igazolást és okmányt (utóbbit másolatban) hiánytalanul a megadott határidőig, az előírt példányban és címre megküldte.

8.)   Pályázni csak az erre a célra rendszeresített PÁLYÁZATI ADATLAP-on, és PÁLYÁZATI „KIEGÉSZÍTŐ” ADATLAP-on („OIB” melléklet) lehet. A csatolt mellékleteket az adatlap belsejében kell elhelyezni. Az adatlap letölthető a www.budapest.hu honlapról, de a benyújtott pályázat eredeti formátumát (A/4 formátumra hajtott borító) ebben az esetben is meg kell tartani. A eredeti papír alapú fedőlap fölé kísérőlapot, vagy egyéb más anyagot, fóliát elhelyezni nem lehet!

9.)   Az államháztartáson kívüli szervezetek (nem költségvetési intézményként működő oktatási-nevelési intézmények, egyházi szervezetek, alapítványok, egyesületek) esetén a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. szerinti feltételek teljesítését az adatlapon, valamint a vonatkozó összeférhetetlenségi, érintettségi és közzétételi nyilatkozatokat külön mellékletként szükséges az adatlaphoz csatolni.

10.) A Főv. Közgyűlés 61/2008. (XI.21.) Főv. Kgy. rendelete valamint a bizottsági keret céltartalékok felhasználására vonatkozó szabályok alapján a pályázóknak a kötelezően előírt adatlapon kell a pályázatot benyújtania oly módon, hogy abban el kell helyeznie az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság jelen pályázati kiírásában foglaltaknak megfelelő kiegészítő adatokat tartalmazó és teljeskörüen kitöltött kiegészítő adatlapot is („OIB” melléklet, Pályázati „Kiegészítő” Adatlap Nyári táborok támogatására). A két adatlap együttesen érvényes.

Külön felhívjuk a figyelmet, hogy a vonatkozó 61/2008. (XI.21.) Főv. Kgy. önkormányzati rendelet 13.§ szerint a meghirdetett pályázaton az a civil szervezet vehet részt, amely a Fővárosi Civil Adatbázisba regisztrálta magát, ennek megfelelően regisztrációs számmal rendelkezik és azt az adatlapok vonatkozó rovatában feltűntette!

A pályázat elbírálásánál fokozottan előnyt élveznek azok a pályázók, akik bármely (egészségi vagy szociális) okból hátrányos helyzetű gyermekeket táboroztatnak és ezt az okot az adatlap vonatkozó rovatában feltűntetik. Sajátos nevelési igényű résztvevők a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 121.§ 29. bek. szerint a sajátos nevelési igény jellegének feltüntetése mellett a gyermekek számát kell megadni.

Hátrányos helyzetű résztvevőnek a pályázat szempontjából az tekinthető,
- akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapította, valamint
- aki az oktatási intézményében a 2008/2009-es tanévben tankönyvtámogatásban részesült, és az erről szóló igazolással rendelkezik.

Az igazolások bemutatását - esetleges ellenőrzés során - a hátrányos helyzetű résztvevőt táboroztató, pályázó szervezetnek kell biztosítani.

A rovatban a fent meghatározott helyzetű gyermekek létszámadatait kell megadni.

Halmozottan hátrányos helyzetű  a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 121.§ 14. bek. szerinti létszám.

A pályázaton elnyert támogatást csak a tábor utazási, szállás és program költségére lehet felhasználni oly módon, hogy ezáltal a hátrányos helyzetű résztvevők költségei csökkenjenek. Étkezési költségek finanszírozására, bérjellegű és szervezési költségek fizetésére a támogatás nem használható fel, arra pályázati igény nem jelölhető meg.

A pályázati nyomtatványcsomag átvehető a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (1052 Budapest, Bárczy I. u. 1-3.) és ugyanitt a megadott határidőig leadható.

Az ügyfélszolgálati iroda nyitvatartása:
H, Sz: 8-18; K,Cs: 8-16.30; P: 8-14

A pályázatot zárt borítékban “NYÁRI TÁBOR 2009″ megjelöléssel, a pályázati feltételeknek megfelelően kell megküldeni:

 2009. május 29-ig

 A pályázatokat eredeti aláírásokkal és bélyegzőlenyomattal ellátva, 2 példányban (mindkét példány teljesen felszerelve, az előírt mellékletekkel, igazolásokkal és nyilatkozatokkal ellátva egy borítékban, vagy lezárt tasakban) személyesen a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, vagy postai úton lehet benyújtani a Budapest Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal Oktatási Ügyosztálya (1052 Budapest, Városház u. 9-11.) címére.

A postára adás legkésőbbi időpontja: 2009. május 29. 24.00. óra

(forrás: http://www.budapest.hu)