Comenius tanártovábbképző kurzusok
(volt Comenius 2.2 C akció)

Az alprogram célja
A program célja az oktatók készségeinek fejlesztése, a szakmai kompetenciák javítása nemzetközi környezetben. Az akció 1-6 hetes intenzív kurzusokon vagy szakmai és módszertani továbbképzési programokon való részvételhez nyújt egyéni ösztöndíjat pedagógusoknak.
 

A továbbképzés helyszíne lehet:27 európai uniós tagország 3 EFTA ország (Norvégia, Izland és Lichtenstein) Törökország Magyarországon dolgozó pedagógus magyarországi továbbképzésre nem igényelhet támogatást. 

A pályázásra jogosultak köre:
Óvodai nevelők, általános és középiskolai tanárok, iskolaigazgatók, pályaválasztási tanácsadók, szaktanácsadók, oktatási tanácsadók, tantervfejlesztők, iskolával kapcsolatban álló nevelési szakemberek, kirekesztéssel fenyegetett tanulókkal, idénymunkások, vándorló életmódúak gyermekeinek az oktatásával vagy különleges tanulási igényű diákokkal foglalkozó oktatók, akik (a tanári diploma megszerzésétől számítva) szaktárgyukat a pályázat beadásakor már legalább 2 éve tanítják.
 

A program keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
Általános továbbképző kurzusokon való részvétel
Nyelvtanár-továbbképző kurzusokon való részvétel
Comenius Hálózat vagy Comenius Többoldalú együttműködési projekt vagy a Nemzeti Iroda, illetve a közoktatás terén működő európai egyesület által szervezett olyan rendezvényen való részvétel, melynek programja megfelel az akció célkitűzéseinek
Szakmai konzultáció, hospitálás, illetve szakmai gyakorlat egy közoktatási intézményben vagy egy olyan szervezetnél, melynek tevékenysége fontos szerepet játszik a közoktatás területén (civil szervezetek, önkormányzatok, stb.)  

A nyelvtanár-továbbképzési kurzusra a nyelvtanárok közül az alábbiak jelentkezhetnek:
A közoktatás területén dolgozó szakképzett nyelvtanárok
Nyelvtanárok módszertani továbbképzésében dolgoznak
Tanítók, akik a közeljövőben idegen nyelvet is tanítani szeretnének
Más szaktárgyat oktató pedagógusok, akik szaktárgyukat idegen nyelven tanítják
Szakképzett nyelvtanárok, akik megszakították szakmai pályafutásukat, de a közeljövőben ismét nyelvtanárként kívánnak dolgozni
Az idegennyelv-oktatás területén dolgozó pedagógiai tanácsadók  

Külföldi nyelvtanfolyamon való részvételre pályázhatnak:
Szaktárgyukat idegen nyelven oktató pedagógusok
Szakképzett nyelvtanárok, akik megszakították szakmai pályafutásukat, de a közeljövőben ismét nyelvtanárként kívánnak dolgozni
Olyan pedagógusok, akik Comenius Intézményi együttműködésben vesznek részt, és az együttműködés munkanyelvén fejleszteni szeretnék nyelvtudásukat.
Azok a pedagógusok, akik kevéssé tanított és kevéssé használt nyelvhez kapcsolódó nyelvtudásukat kívánják fejleszteni  

Pályázati feltételek
A pályázatok bírálata során az alábbi szempontok érvényesülnek:
a pályázó a továbbképző intézmény által meghatározott célcsoporthoz tartozzon; a megpályázott téma hasznosítható legyen a pályázó mindennapi munkájában és intézményében; a kiválasztott kurzus jól illeszkedjen egyrészt a pályázó saját szakmai, másrészt az általa oktatott diákok tanulási igényeihez; általános kurzus esetében a pályázó nyelvtudása megfelelő szintű legyen a részvételhez.  

A következőkhöz szükséges készségek fejlesztését megcélzó pályázók élveznek prioritást:a fiatalkori nyelvtanulás és a tartalomalapú nyelvtanulás (CLIL) megvalósítása, a kiscsoportos oktatás és tanulás és más kooperatív munkamódszerek megvalósítása a transzverzális kompetenciák (pl. a tanulás elsajátítása, társadalmi és állampolgári kompetenciák, kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia, kulturális tudatosság és kifejezőkészség) elsajátításának segítése érdekében; az iskolán belüli tényleges felelősséggel járó posztok betöltésére való felkészítés vagy az iskolavezetői posztot már betöltők kompetenciáinak fejlesztése; (társadalmi-gazdasági háttér, kultúra és anyanyelv, kor vagy tanulási igények szempontjából) heterogén csoportok tanítása; a művészeti ágakat (zene-, színház-, film-, vizuális művészet stb.) bevonó innovatív pedagógiai megközelítések fejlesztése.  

A nemzeti iroda az alábbi nemzeti prioritásokat határozta meg a 2008-as pályázati körre:
Elsőbbséget élveznek azok a pályázók, akik
nem részesültek Comenius tanártovábbképzésre vonatkozó támogatásban az Egész életen át tartó tanulás programban, vagy annak elődprogramjában a pályázat beadását megelőző két évben;
általános iskolai vagy óvodapedagógusok;
az angol és német nyelven kívül más nyelven rendezett kurzusokon való részvételre pályáznak. „job-shadowing” vagy hospitálás tevékenységekre pályáznak  

Kérjük, hogy azonos szövegű pályázatokat ne adjanak be, még az azonos kurzusra utazó, ugyanabban az iskolában oktató pedagógusok sem. Az azonos vagy nagyrészt megegyező szövegű pályázatokat automatikusan elutasítjuk. 

A támogatás mértéke
Támogatást a tanfolyamdíjra (megpályázható a tanfolyam teljes költsége, maximum 150 euró/nap összeghatárig), az utazási és szállásköltségre, valamint olyan más megélhetési költségek fedezésére lehet kérni, melyek a szakmai továbbképzési tevékenységgel közvetlen összefüggésben merülnek fel. A támogatás pontos összege a látogatott tanfolyam típusától, időtartamától, valamint a résztvevők tényleges utazási költségeitől függ. A támogatás nem minden esetben fedezi a külföldi tartózkodás teljes költségét.
A támogatás részben utófinanszírozású. Nyertes pályázat esetén a tanfolyam megkezdése előtt az elnyert támogatás 80%-át kapja meg a pályázó, a támogatás fennmaradó részét a szerződésben foglaltak teljesítése után kapja meg. 

A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázó kiválasztja a számára megfelelő tartalmú tanártovábbképző kurzust, és jelentkezik a kurzust szervező intézménynél.
A választott kurzuson való részvétel pénzügyi támogatásához pályázatot a Tempus Közalapítványhoz, a megfelelő pályázati űrlapon lehet beadni
A pályázati űrlap elérhető honlapunk Pályázati dokumentumok oldalán. A pályázatokat 3 példányban (melyből legalább 1 eredeti)  - az on-line kitöltést követően - postai úton a Tempus Közalapítvány postacímére kérjük eljuttatni: 1438 Budapest 70. Pf.: 508.  Személyesen behozott pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

Beadási határidő
(postára adás dátuma)
Támogatási időszak Előbírálati határidő
(beérkezés határideje)
2008. június 30. 2008. október 1. - 2008. december 31.
között kezdődő továbbképzésekre
2008. június 16.
2008. szeptember 30. 2009. január 1. - 2009. március 31.
között kezdődő továbbképzésekre
2008. szeptember 16.

 További információk
A programok előkészítésének és lebonyolításának gyakorlati teendőit a pályázók maguk végzik, a Tempus Közalapítvány kizárólag a pályázatok bírálatával és a nyertes pályázók pénzügyi támogatásával szorosan összefüggő tevékenységekért felelős.
A pályázó a kurzusra való jelentkezését önállóan intézi, és a pályázat beadásakor már rendelkeznie kell a kiválasztott kurzust szervező intézmény visszaigazolásával.
A fogadó intézmény visszaigazolását csatolni kell a pályázathoz! 

A Comenius szakmai továbbképzés pedagógusoknak programon való részvétel a 229/2007 (VIII.31) kormányrendelet  alapján beszámít a pedagógusok számára kötelező, hétévenkénti továbbképzésbe.  

A hiánypótlásról
A Tempus Közalapítvány Kuratóriuma a Közalapítványhoz beadott pályázatok esetében hiánypótlást nem fogad el. Ugyanakkor a fenti táblázatban közzétett előbírálati határidőre beérkező pályázatok esetében előzetes formai bírálatot végez, és kéri az esetleges hiányosságok pótlását a hivatalos pályázati határidőig. Formai elvárásnak minősülnek a pályázati űrlapon, azok magyar nyelvű kitöltési útmutatójában és a pályázati felhívásban ekként felsorolt kritériumok.