Pályázati kategóriák:
„A” kategória: Gyermek és ifjúsági szervezetek rendezvényeinek támogatása
„B” kategória: Gyermek és ifjúsági szervezetek közösségfejlesztő képzéseinek támogatása 

„A” pályázati kategória esetében: olyan értékközpontú és értékteremtő, országos jelentőséggel bíró gyermek és ifjúsági rendezvények támogatása, amelyek szervesen illeszkednek az országos gyermek és/vagy ifjúsági szervezetek éves szakmai tevékenységébe, munkájába, továbbá olyan gyermek és ifjúsági rendezvények támogatása, amelyek legalább két tervezési statisztikai régió, legalább hat településén működő szervezet részvételével valósulnak meg. 

„B” pályázati kategória esetében: olyan közösségfejlesztő (elsősorban forrásteremtés, kommunikáció, programszervezés, vezetőképzés tematikát magában foglaló) képzési programok támogatása, melyek legalább két tervezési-statisztikai régió legalább hat településén működő szervezet vagy szervezetközi együttműködés részvételével valósulnak meg. 

 A rendelkezésre álló keretösszeg: a pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 55 800 000 Ft, azaz ötvenötmillió-nyolcszázezer forint a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény SZMM fejezet 16/41/4/4 „Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása fejezeti kezelésű előirányzata” (ÁHT: 31831) terhére. 

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája: a pályázaton legalább 250 000 Ft, illetve legfeljebb 5 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. 

A támogatás mértéke: a pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 80%-a lehet. A pályázó által biztosítandó önrész minimum a bekerülési költségek 20%-a. A vállalt önrész legalább 50%-ának készpénzben kell rendelkezésre állnia. 

A támogatás folyósítása: egy összegben, előfinanszírozás formájában történik a Pályázati Útmutató 11. pontja szerint. A pályázatkezelő a támogatási összeget a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követően utalja át. A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó pénzügyi bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.  

Támogatási időszak: a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2009. május 1. és 2010. április 30. közé eső időszak. 

Beadható pályázatok száma: jelen pályázati felhívásra egy pályázó kategóriánként csak egy pályázatot nyújthat be. 

A pályázók köre:
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
a)       társadalmi szervezetek (kivéve pártok, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, biztosító egyesületek),
b)      alapítványok (kivéve közalapítványok), valamint
c)       egyházak és
d)      egyházak ifjúsági szerveződései (kötelezettségvállaló szervezeten keresztül),
amelyek a pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszerében (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben, továbbiakban: EPER) regisztráltak a Pályázati Útmutató 5. pontja szerint. 

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely
a)       a benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott,
b)      a korábban nyújtott állami, vagy Európai Uniós támogatásokkal az előírt határidőre nem számolt el,
c)       a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
d)      korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
e)       szervezetnek adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása van,
f)        csőd-, felszámolási- illetve végelszámolási eljárás alatt áll, illetve a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte,
g)       korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben,
h)      munkaügyi kapcsolatai nem rendezettek,
i)        pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6.§ (1) bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok, valamint  a Knyt. 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményi.  

Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye:
a)       bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
b)      alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c)       a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik. 

A pályázatok benyújtásának módja és helye: a pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a pályázatkezelő által működtetett EPER szoftveren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a pályázati felhívásban és útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a www.esf.hu honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 5.2. pontja tartalmazza. 

A pályázatok benyújtásának határideje: az internetes pályázatok beadási határideje 2009. április 10., 24:00 óra. Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az EPER-ben véglegesítésre került. 

Pályázatkezelő: ESZA Kht. Hazai Programigazgatósága1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület www.esf.hu 

A pályázat érvényességének vizsgálata: a benyújtott (véglegesített) pályázatokat a pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszere automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázatok érvényességi ellenőrzésére kerül sor a Pályázati Útmutató 8. pontjában meghatározott szempontrendszer szerint. A pályázat beérkezését követően nincs lehetőség hiánypótlásra.Amennyiben a pályázatkezelő a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban és az internetes adatlapban foglalt feltételeknek, megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az érvénytelenség okának megjelölésével elektronikus értesítést küld a pályázónak. Az érvénytelenné nyilvánítás ellen a pályázó a kiértesítéstől számított 8 munkanapon belül panasszal élhet a pályázatkezelőnél megfelelő bizonyítékokkal alátámasztva.  

A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje: a pályázatok értékelését a szakértők a Pályázati Útmutató 9. pontjában meghatározott szempontrendszer szerint végzik. A szakértők döntési javaslatukat a pályázatok beadási határidejétől számított 30 napon belül teszik meg. A támogatásokról a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa dönt a szakértők javaslatának megérkezését követő 15 napon belül, melyet újabb 15 napon belül a szociális és munkaügyi miniszter ellenjegyez. A támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, a kértnél nagyobb támogatási összeg megítélésére nincs lehetőség. A támogató a támogatási döntésben meghatározhatja a támogatás felhasználására és szerződéskötésre vonatkozó feltételeket.  

A pályázók döntést követő kiértesítése: a szociális és munkaügyi miniszter ellenjegyzését követően a pályázatkezelő 5 napon belül elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás részletes indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.szmm.gov.hu, a www.mobilitas.hu és a www.esf.hu honlapokon kerülnek közzétételre.
A döntés ellen a pályázó részéről jogorvoslati kérelem benyújtásának helye nincs.  A támogatási döntésről szóló értesítések tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját. 

Szerződéskötés: a kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a támogatási szerződést a pályázatkezelő köti meg. Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítésben megjelölt határidőn belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre. 

A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A beszámoló benyújtásának végső határideje a pályázati projekt befejezését követő 30 nap. A pályázat szerint támogatásra kerülő feladat megvalósításának, valamint az éves és évközi szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás benyújtásának határidejét és a szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás elkészítésének szempontjait a fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozó miniszteri rendelet, a támogatási szerződés és a Pályázati Útmutató 12. pontja tartalmazza. 

További információk: a támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának részletes szabályait, a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a Pályázati Útmutató tartalmazza. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget – a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt – nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati felhívás keretében. Jelen pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá az internetes pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató letölthető a www.esf.hu, a www.mobilitas.hu és a www.szmm.gov.hu honlapokról, vagy beszerezhető a pályázatkezelő 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület címén.

A pályázattal kapcsolatban további információkat a pályázatkezelő ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) 273-42-50-es telefonszámon, valamint a hazaitamogatas@esf.hu e-mail címen.